Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

KONKURZY

Konkurz ako druh insolvenčného konania sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Úlohou správcu v konkurznom konaní je prostredníctvom speňažovania majetku dlžníka dosiahnuť maximálne možné uspokojenie veriteľov, ktorí sú uspokojovaní pomerne v závislosti od výšky svojej pohľadávky prihlásenej do konkurzu.

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, veriteľ, v mene dlžníka likvidátor alebo iná osoba, ak to ustanovuje Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, a to za podmienok ustanovených v Zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podľa druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, iba ak je právnickou osobou. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii iba voči dlžníkovi, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom. Dlžník v predlžení je zo zákona povinný (t.j. nielen oprávnený) podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Predĺžený je ten kto je povinný viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom podľa štvrtej časti Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (tzv. ODDĹŽENIE), a to bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti. Dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára iba vtedy, ak sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

Navrhovateľ je povinný pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu uhradiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je 1 500 eur.

Navrhovateľ je povinný pri podaní návrhu na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom uhradiť preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu.  Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení je 500 eur.  Fyzická osoba musí byť v konaní podľa štvrtej časti Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (tzv. ODDĹŽENIE) zastúpená Centrom právnej pomoci.

Konkurzné konanie možno časovo rozčleniť na tieto etapy:

  1. etapa: podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
  2. etapa: začatie konkurzného konania
  3. etapa: vyhlásenie konkurzu
  4. etapa: prihlasovania pohľadávok, preskúmavania pohľadávok a konanie prvej schôdze veriteľov
  5. etapa: proces zisťovania majetku, súpis majetku a speňažovanie majetku
  6. etapa: proces rozdelenia výťažku zo speňaženia majetku medzi veriteľov
  7. etapa: zrušenie konkurzu