Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Slovak Czech English German Hungarian Polish

Prihlásenie

Reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia ako druh insolvenčného konania sa spravuje zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o doplnení niektorých zákonov. Reštrukturalizačný správca je v procese zainteresovaný od začiatku, pretože povinnou prílohou návrhu na povolenie reštrukturalizácie je, o. i. reštrukturalizačný posudok, ktorý môže pripraviť len správca zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Podstatou reštrukturalizácie je riešenie úpadku, resp. potenciálneho úpadku spoločnosti. Reštrukturalizácia sa oproti konkurzu chápe ako výhodnejšie a efektívnejšie riešenie pre dlžníka aj veriteľov. Dlžníkovi počas celého procesu zabezpečuje ochranu pred veriteľmi, čo v praxi o. i. znamená, že sa prerušujú súdne a exekučné konania, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva a druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením. Počas reštrukturalizácie aj po jej ukončení môže dlžník vykonávať naďalej svoj predmet činnosti. Výhoda reštrukturalizácie pre veriteľom je najmä v tom, že dosiahnu výrazne vyššie uspokojenie svojich pohľadávok ako v konkurze.

Návrh na povolenie reštrukturalizácie podáva zväčša dlžník, oprávnený je však podať ho aj veriteľ, dlžník však s podaním návrhu musí súhlasiť.